• -
 • Markéta K. - KCKurzy můžu jen a jen doporučit. Statistika naprosto parádní. Vše krásně vysvětleno, jednoduše, tak aby to pochopil i člověk, který se v dané oblasti naprosto neorientuje. Výborná, přátelská atmosféra, která určitě také dělá hodně.
 • Jiřina S. - Doučování úplně super. Věřím, že to díky němu jsem zkoušku zvládla.
 • Martin Č. - Musím poděkovat KCKurzům, to že jsem zkoušku udělal, je z velké části jejich zásluha. Všechny kurzy byly vedeny v pohodové atmosféře a po věcné stránce takovým způsobem, aby probíraná látka byla srozumitelná i pro běžného smrtelníka.
 • Petr B. - Zachránili mě ve statistice i v účetnictví.
 • Eliška H. - Doporučuji! V KCKurzy doučují skvělým stylem, který je lehce pochopitelný a hlavně zapamatovatelný! Moc dík za přípravu na zápočty a zkoušku!
 • Petra L. - Skvělá domluva a individuální přístup. Velké díky, zase se ráda vrátím;-)Fakt se to vyplatí :)
 • -

Ekonomie I. a II. VŠE

Cena: 150Kč/hod

Koncepce kurzů Ekonomie I (3MI101, 3MI191, 5EN101) a Ekonomie II (3MI402, 3MI411, 5EN411) pro VŠE  se zaměřuje na dvě hlediska, a to:

– co nejlepší výsledek studenta u testů i zkoušky z předmětu ekonomie I a ekonomie II.

– využitelnost nabytých znalostí během dalšího studia, resp. pochopení základních principů fungování podniku a ekonomiky jako celku.

 

EKONOMIE I.

Během kurzy jsou probrány všechny důležité tematické celky, jejichž znalost je zapotřebí k úspěšnému absolvování ekonomie I. Tematickou skladbu kurzu lze rozdělit na:

 • základní pojmový aparát
 • mikroekonomická část (ekonomické teorie zaměřené na spotřebitele, podnik)
 • makroekonomická část (ekonomické teorie zaměřené na ekonomiku)

Postupy, teoretické poznatky a praktické grafické metody, které jsou během kurzu probírány, pomohou studentovi, aby si vytvořil ucelený nadhled nad problematikou mikro i makroekonomických teorií. Lektoři využívají  vybrané modelové příklady tak, aby z nich student pochopil principy fungování ekonomických modelů.

Tematická osnova kurzu vychází z obsahu předmětu ekonomie I. Jsou probrána témata:

1. Úvod do ekonomie (racionální chování v ekonomii, trh a tržní mechanismus, ekonomické subjekty, koloběh tržní ekonomiky)

2. Trh výrobků a služeb (chování spotřebitele a formování poptávky, chování firmy a formování nabídky na trhu VaS, rovnováha na dokonale kon. trhu VaS, charakteristika nedokonalé kon.)

3. Trhy výrobních faktorů (formování ceny na trzích VF, trh práce a mzda, specifika trhu kapitálu, trhy VF a rozdělování důchodů)

4. Interakce trhů (vč. tržních selhání => monopol, oligopol)

5. Základní makroekonomické kategorie, veličiny a modely (produkt, model důchod-výdaje, model agregátní nabídky a poptávky, teorie peněz a trhu peněz, makroekonomická rovnováha)

6. Základny makroekonomické nestability (hospodářské cykly, inflace, nezaměstnanost)

7. Stabilizační makroekonomické politiky (měnová politika, fiskální politika, zahraničně-ekonomická politika)

 

EKONOMIE II.

Koncepce kurzu ekonomie II pro VŠE vychází z tematické skladby kurzu ekonomie I, přičemž témata jsou probírána více zevrubně. Během kurzu jsou probrány všechny důležité tematické celky, jejichž zvládnutí je nutné k úspěšnému absolvování předmětu „Ekonomie II“. V rámci tematické skladby kurzu lze látku rozdělit do 2 základních tematických okruhů:

 • Mikroekonomické modely
 • Makroekonomické modely

Postupy, teoretické poznatky a praktické grafické metody, které jsou během kurzu probírány, pomohou studentovi, aby si vytvořil ucelený nadhled nad problematikou makro i mikroekonomických teorií. Lektoři využívají  vybrané modelové příklady tak, aby z nich student pochopil principy fungování ekonomických modelů.

Tematická osnova kurzu vychází z obsahu předmětu „Ekonomie II“. Probrána jsou témata:

 • Mikroekonomické modely

chování spotřebitele, formování poptávky, rozhodování spotřebitele za rizika, analýza firmy, dokonalá konkurence, tržní struktury (monopol, monopolistická konkurence, modely oligopolu), alternativní teorie firmy, subjekty na trhu kapitálu, všeobecná rovnováha a efektivnost, limity trhu (externality, veřejné statky, symetrie informací, mikroekonomické působení vlády).

 • Makroekonomické modely

základní makroekonomické veličiny, vztahy a problémy, teorie spotřeby a investic, určení rovnovážné produkce modelu produkt-výdaje, trh peněz, vnitřní a vnější rovnováha (model IS-LM-BP), monetární a fiskální politika v otevřené ekonomice, teorie měnového kurzu, trh práce a nezaměstnanost, inflace, agregátní nabídka a poptávka, hospodářský růst.

mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500