Doučování | Obecná ekonomie II.
mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500

Obecná ekonomie II.

Cena: 150Kč/hod

Koncepce kurzu obecné ekonomie II. pro ČZU (ENE05E, ENE19E, ENE21E, ENE36E, ENE72E, ENE78E, ENE80E, ENE84E, ENE86E, ENE88E, ENE90E, ENE93E, ENE96E, ENEA2E,ENEA5E,ENEA7E, ENI03E, ENT01E, ENT2E) vychází převážně z tematické skladby kurzu obecné ekonomie 1, resp. z makroekonomické části. Témata jsou probírána více zevrubně. Kurz se zaměřuje na využitelnost nabytých znalostí během dalšího studia, resp. pochopení detailních principů fungování ekonomiky jako celku.

Během kurzu jsou probrány všechny důležité tematické celky, jejichž zvládnutí je zapotřebí k úspěšnému absolvování obecné ekonomie 2 Pokud mluvíme o tematické skladbě, lze látku rozdělit do 4 základních tematických okruhů:

• základní pojmový aparát,

• problematika uzavřené ekonomiky,

• problematika otevřené ekonomiky,

• hospodářské cykly.

Postupy, teoretické poznatky a praktické grafické metody, které jsou během kurzu probírány, pomohou studentovi, aby si vytvořil ucelený nadhled nad problematikou makroekonomických teorií. Lektoři využívají  vybrané modelové příklady tak, aby z nich student pochopil principy fungování ekonomických modelů.

Během kurz jsou probírána témata:

Úvod do ekonomie (trh a tržní mechanismus, vývoj ekonomických teorií).

• Ukazatelé výkonnosti národního hospodářství.

• Rovnovážný produkt (dvou a třísektorová ekonomika).

•  Základní makroekonomické trhy (trh peněz, trhy zboží a služeb, model IS-LM).

• Agregátní nabídka a poptávka (model AD-AS).

• Platební bilance a problematika měnového kurzu.

• Philipsova křivka (inflace, nezaměstnanost, vzájemný vztah inflace a nezam).

• Role státu a centrálního bankovnictví (monetární a fiskální politika).

• Hospodářské cykly (druhy cyklů, průběh cyklů a současný vývoj).

 

Hlavní lektor

Vladislav Hetfleiš (Reference zde)

Vzdělání a zkušenosti

  • Univerzita Palackého v Olomouci (obor Aplikována matematika a ekonomie)
  • V současné době student doktorského oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na VŠE
  • 10 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky
  • Aprobovaný pedagog ekonomických předmětů
mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500