Doučování | Obecná ekonomie I.
mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500

Obecná ekonomie I.

Cena: 150Kč/hod

Koncepce kurzu Obecné ekonomie I. pro ČZU (ENE40E, ENEA7E, ENE04E, ENE18E, ENE20E, ENE37E, ENE71E, ENE77E, ENE79E, ENE83E, ENE87EE, ENE89E, ENE82E, ENE95E, ENEA1E, ENEA4E, ENI02E, ENT01Z, ENT71Z) se zaměřuje na pochopení základních principů fungování podniku a ekonomiky jako celku.

Postupy, teoretické poznatky a praktické grafické metody, které jsou během kurzu probírány, pomohou studentovi, aby si vytvořil ucelený nadhled nad problematikou mikro i makroekonomických teorií. Lektoři využívají  vybrané modelové příklady tak, aby z nich student pochopil principy fungování ekonomických modelů.

Na kurzu jsou probírána témata:

• Úvod do ekonomie (racionální chování v ekonomii, trh a tržní mechanismus, ekonomické subjekty, koloběh tržní ekonomiky).

• Trh výrobků a služeb (chování spotřebitele a formování poptávky, chování firmy a formování nabídky na trhu VaS, rovnováha na dokonale kon. trhu VaS, charakteristika nedokonalé kon.).

• Trhy výrobních faktorů (formování ceny na trzích VF, trh práce a mzda, specifika trhu kapitálu, trhy VF a rozdělování důchodů).

• Interakce trhů (vč. tržních selhání => monopol, oligopol).

• Základní makroekonomické kategorie, veličiny a modely (produkt, model důchod-výdaje, model agregátní nabídky a poptávky, teorie peněz a trhu peněz, makroekonomická rovnováha).

• Základny makroekonomické nestability (hospodářské cykly, inflace, nezaměstnanost).

• Stabilizační makroekonomické politiky (měnová politika, fiskální politika, zahraničně-ekonomická politika).

 

Hlavní lektor

Vladislav Hetfleiš (Reference zde)

Vzdělání a zkušenosti

  • Univerzita Palackého v Olomouci (obor Aplikována matematika a ekonomie)
  • V současné době student doktorského oboru Účetnictví a finanční řízení podniku na VŠE
  • 10 let praxe v oblasti přípravy VŠ studentů na zkoušky z matematiky
  • Aprobovaný pedagog ekonomických předmětů
mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500