mail: info@kckurzy.cz
telefon: +420 607 560 500

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KCKurzy, s.r.o.

KE ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Zprostředkovatel vzdělávacích kurzů je obchodní společností založenou a fungující dle českého právního řádu, která jednotlivým zákazníkům, zejména studentům vysokých a středních škol, zprostředkovává individuální, pravidelné, případně jednorázové doučování předmětů vyučovaných na státních a soukromých vysokých školách ve spolupráci s předem vybranými lektory za níže určených podmínek.

 

  1. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany

1.1.1. Zprostředkovatelem se dle těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP –

zprostředkování“) rozumí obchodní společnost KCKurzy s.r.o., IČ: 03479625, sídlem Ohradní

1443/24b, Michle, 14000, Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 232278.

1.1.2. „Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která objedná své doučování

prostřednictvím zprostředkovatele za podmínek stanovených těmito VOP.

 

1.2. Rozhodné právo

1.2.1. Předsmluvní jednání, uzavření smlouvy, vzájemná práva a povinnosti a závazky mezi zprostředkovatelem a zákazníkem z uzavřené smlouvy se řídí těmito obchodními podmínkami, pak‐li že tyto obchodní podmínky mlčí, řídí se právní vztahy mezi zprostředkovatelem a zákazníkem Občanským zákoníkem, zák. 89/2012 Sb. a ostatními právními předpisy České republiky. Rozhodné právo závazkového vztahu je právo České republiky.

 

1.3. Závaznost vzájemných právních jednání

1.3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že soukromé právo je postaveno na zásadě bezformálnosti smluv, proto vzájemně učiněná právní jednání zákonem povolenou formou je zavazují, není‐li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak. Smlouvu o zprostředkování dle těchto VOP lze proto uzavřít písemně vyplněním on‐line formulářů zveřejněných na www.kckurzy.cz, případně prostřednictvím e‐mailové komunikace.

 

  1. 2. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

2.1. Smlouvou o zprostředkování se zejména zavazuje zprostředkovatel zákazníkovi, že na základě požadavků zákazníka mu doporučí typ výuky (kurzu) a nejvhodnějšího lektora, který odpovídá zákazníkovým požadavkům zejména na dostupnost, časovou flexibilitu, míru odbornosti, ledaže má zákazník zájem o již zcela přesně určený typ kurzu, či lektora. Zprostředkovatel zprostředkovává kurzy z jednotlivých předmětů dle nabídky spolupracujících lektorů, samostatných podnikatelů, jejichž nabídka kurzů je uveřejněna prostřednictvím administrativního systému www.kckurzy.cz, a to v rozsahu a za ceny zveřejněné na www.kckurzy.cz. Zde je zveřejněna předběžná, nezávazná nabídka kurzů a jednotlivých časů, kdy se může konkrétní kurz konat.

 

2.2. Členění jednotlivých typů zprostředkovávaných kurzů

Zprostředkovatel v rámci své činnosti zprostředkovává zejména tento typ kurzů:

2.2.1. Klasické doučování

Klasickým kurzem se zpravidla rozumí kurz, který se koná před konkrétní zkouškou, či závěrečným testem a trvá déle než několik hodin. Zpravidla je přítomno 3 – 40 studentů. Cena intenzivního doučování je zpravidla 150-250 Kč/hodina. Zde uvedené jednotliví lektoři nabízejí zpravidla jako celý jeden blok. Jednou vyučovací hodinou kurzu se rozumí 60 minut.

2.2.2. On-line doučování

On-line kurzem se zpravidla rozumí kurz, který se koná přes internet a trvá déle než několik hodin. Cena on-line doučování je zpravidla 100-200 Kč/hodina. Zde uvedené jednotliví lektoři nabízejí zpravidla jako celý jeden blok. Zprostředkovatel nevylučuje, že bude schopen zprostředkovat část. Přístup k online doučování je platný vždy 6 měsíců od zaplacení, potom přístup zaniká. Zákazník nesmí v žádném případě poskytnout přístup k získanému online kurzu třetí osobě, která za tento kurz nezaplatila. Sledování zakoupených videí je možné pouze pro jednoho vlastníka účtu a to maximálně ze dvou zařízení (např. počítač a telefon). Jednou vyučovací hodinou kurzu se rozumí 60 minut.

2.2.3. Videonalejvárny

K přístupu k službám poskytovaným skrz tyto internetové stránky je potřeba uživatelského účtu. Účet je uživateli internetových stránek zřízen v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy skrz tyto internetové stránky. Přihlašovací údaje k uživatelskému účtu nesmí být převedeny na jiného uživatele nebo jiný subjekt. Po uzavření platné licenční smlouvy bude na internetových stránkách zpřístupněn příslušný obsah. Obsah bude zpřístupněn po dobu trvání licence. Licence je sjednána jako časově omezená, a to na 6 měsíců od data uzavření smlouvy. Po uplynutí této doby licence bez dalšího zaniká.

 

  1. 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

 

3.1. Standardní uzavření smlouvy

3.1.1. Samotným zasláním přihlášky prostřednictvím www.kckurzy.cz, poptávkovým telefonickým hovorem či vyplněním příslušného formuláře není uzavřena smlouva o zprostředkování. Stejně tak není uzavřena smlouva podáním informace poskytovatelem o tom, že obdržel od zájemce poptávku dle předchozí věty.

3.1.2.    Smlouva o zprostředkování je uzavřena následným potvrzením ze strany poskytovatele formou e-mailu či SMS. Nepotvrdí-li poskytovatel zákazníkovi uzavření smlouvy tj. konání kurzu, k uzavření smlouvy nedošlo.

 

  1. PLATBA

4.1. Klasický kurz je hrazen v hotovosti přímo na kurzu, nedohodne-li se lektor se zákazníkem jinak. V případě on-line kurzu je částka hrazena bankovním převodem.

 

  1. ABSENCE

5.1. Zákazník je povinen informovat zprostředkovatele o skutečnosti, že odstupuje od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se u něj objeví překážka, která mu brání absolvovat konkrétní kurz.

 

  1. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Vzájemné závazky si lektor se zákazníkem mohou upravit odchylně. Nedojde-li k odchylné úpravě, platí, že:

6.1. Zákazník se obvykle dostavuje na kurz včas, zpravidla 5 minut před jeho zahájením.

6.2. V průběhu kurzu zákazník nesmí rušit ani lektora, ani další účastníky kurzu jakýmkoli nevhodným vyrušujícím či obtěžujícím jednáním.

 

  1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Zasláním přihlášky, tel. hovorem či jakýmkoli jiným kontaktováním zprostředkovatele dává zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje neslouží k zasílání obchodních sdělení ze strany zprostředkovatele ani jiných marketingových sdělení. Uživatel může kdykoliv požádat emailem na adrese info@kckurzy.cz o smazání veškerých svých údajů. V tom případě budou údaje neprodleně smazány z údajů Kckurzy.cz.

7.2. Zprostředkovatel není oprávněn osobní údaje zákazníka předat nebo prodat jiným osobám, případně zpřístupnit jinému subjektu, který by obchodoval s osobními údaji, či by zasílal zákazníkovi nevyžádaná obchodní sdělení.

 

  1. STÍŽNOSTI K PRŮBĚHU KURZU A REKLAMACE, ODPOVĚDNOSTNÍ VZTAHY

8.1. V případě stížností ke kvalitě, průběhu či obsahu kurzu je zákazník povinen uplatnit tyto stížnosti okamžitě a neprodleně na konaném kurzu konkrétnímu lektorovi. Zákazník bere na vědomí, že odpovědnost za kvalitu kurzu nese lektor. Zároveň Stížnost týkající se zprostředkovaného kurzu může zákazník zaslat na  info@kckurzy.cz.

8.2. Zprostředkovatel se zavazuje vyvinout maximální možné úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat k tomu, aby prověřil veškeré skutečnosti tvrzené zákazníkem, a pokusí se nalézt řešení mezi ním a lektorem.

8.3.  Zprostředkovatel opakuje, že odpovědnost za kvalitu výuky nese lektor. Zprostředkovatel proto také není a nemůže být odpovědným z případné škody, které vzniknou zákazníkovi v průběhu kurzu. Za průběh a kvalitu kurzu nese odpovědnost vždy konkrétní lektor.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tyto smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.5.2020

9.2. Práva a povinnosti vzniklé před přijetím těchto smluvních podmínek nejsou dotčena a řídí se dle předchozích ujednání mezi zprostředkovatelem a zákazníkem.

9.3. Veškeré částky uvedené v těchto obchodních podmínkách jsou uvedeny včetně DPH, není‐li uvedeno jinak.